杯汝来前,老子今朝,点检形骸。
甚长年抱渴,咽如焦釜,于今喜睡,气似奔雷。
汝刘伶,古今达者,醉后何妨死便埋。
浑如此,叹汝于知己,真少恩哉!
更凭歌舞为媒。
算合作平居鸩毒猜。
况怨无大小,生于所爱,物无美恶,过则为灾。
与汝成言,勿留亟退,吾力犹能肆汝杯。
杯再拜,道麾之即去,招则须来。
杯汝來前,老子今朝,點檢形骸。
甚長年抱渴,咽如焦釜,於今喜睡,氣似奔雷。
汝劉伶,古今達者,醉後何妨死便埋。
渾如此,嘆汝於知己,真少恩哉!
更憑歌舞為媒。
算合作平居鴆毒猜。
況怨無大小,生於所愛,物無美惡,過則為災。
與汝成言,勿留亟退,吾力猶能肆汝杯。
杯再拜,道麾之即去,招則須來。
bēi rǔ lái qián , lǎo zǐ jīn zhāo , diǎn jiǎn xíng hái 。
shèn cháng nián bào kě , yān rú jiāo fǔ , yú jīn xǐ shuì , qì sì bēn léi 。
rǔ liú líng , gǔ jīn dá zhě , zuì hòu hé fáng sǐ biàn mái 。
hún rú cǐ , tàn rǔ yú zhī jǐ , zhēn shǎo ēn zāi !
gēng píng gē wǔ wéi méi 。
suàn hé zuò píng jū zhèn dú cāi 。
kuàng yuàn wú dà xiǎo , shēng yú suǒ ài , wù wú měi è , guò zé wéi zāi 。
yǔ rǔ chéng yán , wù liú jí tuì , wú lì yóu néng sì rǔ bēi 。
bēi zài bài , dào huī zhī jí qù , zhāo zé xū lái 。
鉴赏
这是一首写饮酒的优发国际,琳琅满目,多不可数。写戒酒,在诗坛词苑中,便甚为少见了。其实辛弃疾并非真的要戒酒,他不过藉此以抒胸中之块垒也。

词用主客体问答对话的形式,虽仿效汉代东方朔《答客难》和班固《宾戏》,但以酒杯为客,以己为主,居高临下,发了一场妙趣横生的议论,读来是颇耐寻味的。起笔不凡,以命令的口气呼曰:“杯汝来前”,继便道出戒酒的原因:从今天起我要保养身体,约束自己,不再饮酒伤身了。“老子”,即老夫,老人自称。《礼记•曲礼上》:“大夫七十而致事,…自称曰‘老夫’。”但这里与上句“汝”字相应,含有倨傲的意思。“汝”,本文为你。《书•尧典》记尧对舜说让他继帝位:“格!汝舜。……汝陟帝位。”亦含有命令、指示的意思。“形骸”,谓人的形体。《淮南子•精神训》:“忘其五脏,投其形骸。”接着正言相告:为甚么我长年口渴,喉咙干得似焦炙的锅子一样难受;现在又添了嗜睡,鼻息(酣声)似雷鸣。“长年抱渴”四句用扇面对(又称隔句对),“咽如焦釜”,“气似奔雷”是夸张语。“抱渴”,患酒渴病,即嗜酒成瘾。《世说新语•任诞篇》:“刘伶病酒,渴甚,从妇求饮。”概言之,这四句即因酒致病,酒杯的罪责难逃。“汝说”三句是酒杯的申辩。典用《晋书》卷四十九《刘伶传》:“(刘伶)常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,谓曰:‘死便埋我’。”又《世说新语•文学篇》引《名士传》:刘伶“肆意放荡,以宇宙为狭。常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸随之,云:‘死便掘地以埋’。”但这里用“汝说”而不用“杯说”,可知是主人复述杯的话,而不是杯在自说,显示出主人的惊讶,未料到对方这样说。故以严重的口吻斥曰:“浑如此,叹汝于知己,真少恩哉!”“浑如此”,竟然如此。感叹酒杯“少恩”,无情义,比开头那番命令埋怨话,口气发生了变化。

辛弃疾“止酒”的主意已定,下面“更”字再加重语气,词意又进一层。对酒进行谴责,分三层说。一称沉酣歌舞,如酒之媒介,害人尤甚,直似鸩毒。《汉书》卷三十八《齐悼惠王传》:“太后怒,乃令人酌两卮鸩酒置前,令齐王为寿。”颜师古注引应劭曰:“鸩鸟黑身赤目,食蝮蛇野葛,以其羽画()酒中,饮之立死。”又,《汉书》卷五十三《景十三王传赞》:“是故古人以晏安为鸩毒。”《左传•闵公元年》:“宴乐鸠毒,不可怀也。”孔颖达疏:“宴安自逸,若鸩毒之药,不可怀恋也。”稼轩用典巧妙,正取义于此。宋孝宗即位后,虽一度振作,主张北伐,但兴隆和议后,一切行事,尽如高宗,文恬武嬉,满足于偏安一隅,“直把杭州作汴州”,岂不是“饮鸩止渴”。其次,接以四句议论,从哲理方面述说饮酒之害:“况怨无小大,生于所爱;物无美恶,过则为灾。”意为何况怨恨不论大小,常由爱极而生;事物不论何等好(“美恶”,偏义于美),超过限度就会成灾害。以“理语”入词,而无“理障”,以其富有情致,用语清畅,言近指远。再次,毅然决然地宣称:“与汝成言:‘勿留亟退,吾力犹能肆汝杯’。”意为今天跟你说定:勿留急去,不然我尚有力把你砸碎!“肆”,原义指古时处死刑后陈尸于市。《周礼•秋官•掌戮》:“凡杀人者,踣之者市,肆之三日。”此处语出《论语•宪问》:“吾力犹能肆诸市朝。”这里借其语意对酒而言,示戒酒之决心。最后酒杯深深再拜,只有俯首听命了:“麾之即去,招亦须来。”即去,须来,一切听从安排,完全一副唯唯喏喏相了,诗人辛弃疾以彻底的胜利而告终。《汉书•汲黯传》:“招之不来,麾之不去。”此反用其意。

辛弃疾是位“诸体皆备”的词人,《沁园春》可为佐证。它与那些“大声鞺鞳”、“龙腾虎掷”之作不同;也与那些“秾纤绵密”、“婉而妩媚”的篇什有异;而是稍带幽默戏谑的偶然兴到之作。它打破上下片的换意定格,第一段从开头“杯汝来前”直到下片“吾力犹能肆汝杯”止,是辛弃疾对酒杯谴责和对酒害的议论。第二段即最末三句,是酒杯对辛弃疾的应答。辛弃疾自由挥洒,涉笔成趣,于纵性放诞中,表现出政治失意的苦闷。刘体仁《七颂堂词释》云:“稼轩‘杯汝来前’,毛颖传也。‘谁共我,醉明月’,恨赋也,皆非词家本色。”韩愈的《毛颖传》曰:“秦之灭诸侯,颖与有功,赏不酬劳,以老见疏,秦真少恩哉!”词亦隐含此意。但如果以“本色”求稼轩,自是南辕北辙。词大量采取散文句而加之以议论。首句变本调四字句的二二节奏,而作上一下三。虽大量使用经史散文句法和用意,使传情达意愈见自由挥洒,堪称于宋词中别树一帜之作。
(小提示:如果您想查询《沁园春》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
辛弃疾的其他作品鉴赏
 • 江郎山和韵(三峰一一青如削,卓立千寻不可干)
 • 送湖南部曲(青衫匹马万人呼,幕府当年急急符)
 • 水调歌头(簪履竟晴昼,画戟插层霄)
 • 感皇恩(露染武夷秋,千蛮耸翠)
 • 生查子(百花头上开,冰雪寒中见)
 • 好事近(日日过西湖,冷浸一天寒玉)
 • 贺新郎(瑞气笼清晓)
 • 金菊对芙蓉(远水生光,遥山耸翠,霁烟深锁梧桐)
 • 好事近(医者索酬劳,那得许多钱物)
 • 品令(迢迢征路)
 • 乌夜啼(江头三月清明)
 • 绿头鸭/多丽(叹飘零)
 • 苏武慢(帐暖金丝,杯乾云液,战退夜□飂)
 • 霜天晓角(雪堂迁客)
 • 渔家傲(风月小斋模画舫)
 • 其他同名作品鉴赏
 • 沁园春(丁巳重阳前三日,梦亡妇淡装素服,执手哽咽,语多不复能记)
 • 沁园春(一剑西来,千岩拱列,魔影纵横)
 • 沁园春(古往今来,一刹那间,又早百年)
 • 沁园春(自古神仙,隐迹终南,万代流传)
 • 沁园春(绝品龙团,制造幽微,建溪路赊)
 • 沁园春(好无来由,名利区区,几时尽头)
 • 沁园春(自古贤愚,日月轮催,尽沉下泉)
 • 沁园春(瑞雪长空,布满周天,色似银)
 • 沁园春(打破疑团,谢了空花,饮啄随缘)
 • 沁园春(昨夜南京,今朝北*岳,倏焉忽然)
 • 沁园春(切劝学人,悟取灵台,休得外求)
 • 沁园春(大道无名,大音希声,大器晚成)
 • 沁园春(不喜轻裘,布衣芒履,任春与秋)
 • 沁园春(曲径旁蹊,三百六十,门门不同)
 • 沁园春(说与学人,火无斤两,候无卦爻)
 • 同朝代其他作品鉴赏
 • 阿那曲·梦回酒醒春愁怯(梦回酒醒春愁怯,宝鸭烟销香未歇)
 • 三江小渡(溪水将桥不复回,小舟犹倚短篙开)
 • 江行(暝色蒹葭外,苍茫旅眺情)
 • 四月十日出郊(约束南风彻晓忙,收云卷雨一川凉)
 • 南康军和苏东坡《酹江月》(庐山依旧,凄凉处,无限江南风物)
 • 西林寺(将谓如庐阜,因迂数里行)
 • 温泉(连山西南来,中断还崛起)
 • 白鹿洞书院(昔人读书处,町疃白鹿场)
 • 过虎溪(过溪无限翠屏开,大笑从教虎子猜)
 • 寄东林慧海上人(湓浦庐山几度秋,长江万折向东流)
 • 在燕京作(寄语林和靖,梅花几度开)
 • 秋夜词(愁生山外山,恨杀树边树)
 • 书文山卷后(魂飞万里程,天地隔幽明)
 • 过杭州故宫(紫云楼阁燕流霞,今日凄凉佛子家)
 • 过杭州故宫(禾黍何人为守阍,落花台殿暗销魂)
 • 铁如意(仙客五六人,月下斗婆娑)
 • 效孟郊体(闺中玻璃盆,贮水看落月)
 • 效孟郊体(弱柏不受雪,零乱苍烟根)
 • 效孟郊体(越禽惜羽毛,不向恶木栖)
 • 效孟郊体(落叶昔日雨,地上仅可数)
 • 效孟郊体(闲庭生柏影,荇藻交行路)
 • 效孟郊体(移参窗此地,经岁日不至)
 • 效孟郊体(手持菖蒲叶,洗根涧水湄)
 • 西塍废圃(吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香)
 • 西塍秋日即事(络纬声声织夜愁,酸风吹雨水边楼)
 • 野步(麦陇风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙)
 • 夜归(夜深归客依筇行,冷燐依萤聚土塍)
 • 利州(云栈遥遥马不前,风吹红树带青烟)
 • 太皇谢太后挽章(大汉阴风起,羁孤血泪县)
 • 太皇谢太后挽章(羯鼓喧吴越,伤心国破时)
 • 优发国际

  百度360搜索搜狗搜索

  优发国际

  百度360搜索搜狗搜索